Algemene voorwaarden

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. Globalvizion t.h.o.d.n. KNXwarehouse.com t.h.o.d.n. DALIwarehouse.com
Duitslandlaan 33
2391 PC Hazerswoude-Dorp
Nederland

Inschrijfnummer K.v.K.: 28071131

1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de websites knxwarehouse.com, www.daliwarehouse.com www.instaver.nl en www.globalvizion.com - alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van maatwerk software en aanverwante werkzaamheden en het verzorgen van opleidingen van InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems, t.h.o.d.n. Globalvizion, t.h.o.d.n. knxwarehouse.com, t.h.o.d.n. daliwarehouse.com gevestigd te Hazerswoude-Dorp, hierna te noemen: “InstaVer”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van InstaVer, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door InstaVer en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die InstaVer en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 8. Onder “zaken” wordt in ieder geval verstaan: de door InstaVer te leveren hardware en/of maatwerksoftware met bijbehorende onderdelen.
 9. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van InstaVer.
 10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

2: Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. InstaVer mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht InstaVer niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag InstaVer de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde en/of te leveren zaken, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van InstaVer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van InstaVer en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan InstaVer worden geretourneerd.
 7. InstaVer mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van InstaVer heeft geaccepteerd, ook indien de acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat InstaVer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. InstaVer is pas gebonden aan:
 • een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 • mondelinge afspraken;
 • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra InstaVer - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
 2. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij ook schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan InstaVer.
 3. InstaVer noch de wederpartij mag diens uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.
 4. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is InstaVer pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

4: Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  4. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan InstaVer al dan niet met gebruikmaking van een door InstaVer ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  1. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

7.   Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

5: Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij InstaVer de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan InstaVer of een door InstaVer gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt InstaVer alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. InstaVer is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door InstaVer aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij InstaVer de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat InstaVer de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. InstaVer mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. InstaVer informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

6: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent InstaVer zijn vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/ gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van InstaVer bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag InstaVer een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. InstaVer mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan InstaVer en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijzen. De daadwerkelijk door InstaVer gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door InstaVer gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- en verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Op de website wordt per product duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 7. a.   Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor InstaVer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen, mag InstaVer de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

      b.    Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan InstaVer kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag InstaVer er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Bij duurovereenkomsten mag InstaVer jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. InstaVer informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

7: Inschakeling derden

Als InstaVer dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

8: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door InstaVer gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan InstaVer verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. hij/zijn medewerkers en/of de door hem ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn de voor de uitvoering noodzakelijke/de door InstaVer gevraagde medewerking verlenen;
  4. de geleverde zaken conform de door InstaVer verstrekte/gegeven (gebruiks-)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e. gebruikt worden en adequaat beveiligd worden;
  5. InstaVer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locati Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  6. InstaVer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
  7. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van InstaVer e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  8. op de werklocatie kosteloos de door InstaVer in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart InstaVer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die InstaVer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag InstaVer de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en InstaVer niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van InstaVer niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

9: Vertrouwelijke informatie

 1. InstaVer houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. InstaVer verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. InstaVer neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar  verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt InstaVer de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien InstaVer als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

InstaVer mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of de wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven

10: Risico van opslag informatie

 1. InstaVer bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. InstaVer neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
 2. InstaVer is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet door cybercriminaliteit - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van InstaVer of het leidinggevend personeel op directieniveau. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan InstaVer verstrekte informatie.

11: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien InstaVer haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. InstaVer mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
 3. Het risico voor de te leveren hardware of standaard software gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop zij het pand, het magazijn of de winkel van InstaVer verlaten of InstaVer aan de wederpartij heeft meegedeeld dat ze door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door InstaVer te bepalen wijze. InstaVer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop voornoemde zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door InstaVer voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag InstaVer deze zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt InstaVer dan binnen een door InstaVer gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. InstaVer mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van InstaVer en/of het recht van InstaVer alsnog nakoming te vorderen niet aan.

12: Opleidingen

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen InstaVer en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot het verzorgen van opleidingen. Het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden is onverminderd van kracht tenzij in dit artikel anders is bepaald.
 2. Onder “opleiding” wordt in dit artikel verstaan: een door InstaVer te verzorgen opleiding, cursus, workshop e.d. uit het opleidingsaanbod van InstaVer. Dit kan zowel een individuele opleiding betreffen als een groepsopleiding als een op verzoek van de wederpartij samengestelde opleiding.
 3. De wederpartij meldt de deelnemer (de natuurlijke persoon die deelneemt aan de opleiding) op de voor de desbetreffende opleiding aangegeven wijze aan.
 4. De opleidingsovereenkomst komt tot stand nadat InstaVer een van de wederpartij ontvangen aanmelding voor de opleiding schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. De voor de opleiding te betalen vergoeding (het cursusgeld) moet voor aanvang van de opleiding aan InstaVer betaald zijn. Bij niet tijdige betaling mag InstaVer de deelnemer de toegang tot de opleiding  ontzeggen.
 6. InstaVer mag afwijzend op een aanmelding beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft of een deelnemer niet voldoet aan de toelatingseisen.
 7. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, stelt InstaVer de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte en biedt - indien mogelijk - een alternatieve opleiding aan.
 8. Indien een aanmelding door InstaVer is geaccepteerd en achteraf blijkt dat de bij de aanmelding verstrekte informatie niet juist, onvolledig en/ of niet authentiek is, stelt InstaVer de wederpartij hiervan in kennis. InstaVer kan de wederpartij daarbij nog een redelijke termijn gunnen om de benodigde informatie alsnog te leveren. Indien de wederpartij na verloop van voornoemde termijn opnieuw in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. InstaVer mag in dat geval  een al tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de wederpartij of de desbetreffende deelnemer met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.
 9. Vervanging van een aangemelde deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van InstaVer. Daarbij verstrekt de wederpartij alle relevante informatie met betrekking tot de vervanger zo spoedig mogelijk - maar vóór deelname - aan InstaVer. De vervanger moet eveneens voldoen aan de gestelde toelatingseisen.
 10. De wederpartij zorgt er voor dat:
  1. hij/ de door hem aangemelde deelnemers de bij de opleiding gehanteerde of gegeven huisregels, aanwijzingen, instructies e.d. in acht neemt/ nemen;
  2. hij/ de door hem aangemelde deelnemers zich altijd op een zodanige wijze gedraagt/ gedragen dat overige deelnemers hierdoor niet worden gehinderd;
  3. hij/ de door hem aangemelde deelnemers de door InstaVer in bruikleen gegeven opleidingsmaterialen en overige eigendommen zorgvuldig en conform de hierbij verstrekte gebruiksaanwijzingen, instructies, handleidingen e.d. gebruikt/ gebruiken.
 11. Indien de wederpartij/ een door hem aangemelde deelnemer niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag InstaVer de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment dat de wederpartij/ de deelnemer wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de wederpartij/ de deelnemer - al dan niet tijdelijk - van verdere deelname aan de opleiding uitsluiten. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden. De kosten in verband met de opschorting, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 12. InstaVer zet voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in.
 13. InstaVer spant zich in de opleiding op de geplande/ meegedeelde opleidingsdata en -tijden te laten plaatsvinden. InstaVer mag hierin echter altijd wijzigingen aanbrengen indien de hoeveelheid aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data en tijden kan plaatsvinden.
 14. InstaVer mag daarnaast in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aanbrengen of de voor de opleiding beoogde opleider vervangen indien de omstandigheden daar in redelijkheid aanleiding toe geven, zoals bij ziekte van de opleider.
 15. De in de voorgaande leden omschreven wijzigingen geven aan de wederpartij geen recht op teruggave van een betaald opleidingsgeld of vergoeding van schade en/of kosten, tenzij InstaVer genoodzaakt is een deel van de opleiding of de gehele opleiding te annuleren. De door de wederpartij eventueel vooruitbetaalde vergoeding wordt in dat geval naar evenredigheid van het vervallen deel van de opleiding aan de wederpartij terugbetaald.
 16. Eventuele wijzigingen worden door InstaVer zo spoedig mogelijk aan de wederpartij gecommuniceerd.
 17. De wederpartij meldt klachten over (een onderdeel van) de opleiding - indien mogelijk - direct tijdens de opleiding - maar uiterlijk binnen 1 maand na afronding ervan - schriftelijk aan InstaVer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 18. InstaVer garandeert niet dat de opleiding aansluit bij enige door de wederpartij gevolgde vooropleiding of beoogde vervolgopleiding, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 19. De door InstaVer ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. InstaVer kan echter nimmer de juistheid, volledigheid en (voortdurende) actualiteit van de opleidingsmaterialen garanderen in verband met eventueel na aanvang van de opleiding verkregen nieuwe inzichten, nieuwe technieken e.d.
 20. Indien de wederpartij zijn aanmelding voor de opleiding wil annuleren, meldt hij dit schriftelijk aan InstaVer. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering plaats met inachtneming van het volgende:
  1. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij € 20,00 administratiekosten aan InstaVer verschuldigd;
  2. bij annulering vanaf 6 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van het overeengekomen opleidingsgeld aan InstaVer verschuldigd;
  3. bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is de wederpartij het volledige overeengekomen opleidingsgeld verschuldigd.

13: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden, diensten of zaken wordt vertraagd doordat:
   1. InstaVer niet tijdig alle noodzakelijke informatie/medewerking van de wederpartij heeft ontvangen;
   2. InstaVer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
   3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft InstaVer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag InstaVer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. InstaVer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden, diensten en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag InstaVer de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. InstaVer informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt InstaVer eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft InstaVer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 4. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen InstaVer en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. InstaVer mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 5. Wanneer InstaVer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden verricht/prestaties levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de wederpartij deze werkzaamheden/prestaties volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van InstaVer. InstaVer is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  De wederpartij aanvaardt dat door voornoemde werkzaamheden/prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 6. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat/iedere conceptversie die InstaVer aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan InstaVer kenbaar. Indien nodig, past InstaVer het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. InstaVer kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten en software pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 7. Indien InstaVer al goedgekeurde documenten of software moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag InstaVer de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

14: Ontwikkelen van maatwerk software

 1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door InstaVer gewenste vorm aan haar ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, bestaande software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van InstaVer wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij InstaVer, maar kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software, zodra de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens InstaVer heeft voldaan.

15: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde software

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de software gebruiksklaar is, informeert InstaVer de wederpartij hierover.
 2. De software is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de wederpartij de werking ervan en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat/akkoordverklaring voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De software wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij InstaVer;
  2. - bij gebreke van een testperiode - de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij InstaVer.
 4. Indien de wederpartij binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan InstaVer. InstaVer herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van InstaVer, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan InstaVer toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de wederpartij.
 5. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de software, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst aan de software, wordt dit aangemerkt als meerwerk. InstaVer mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.

Indien de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel

16: Onderhoud

 1. Indien partijen ten behoeve van de geleverde diensten/zaken en/of de ontwikkelde software een onderhoudsovereenkomst sluiten, meldt de wederpartij gebreken, storingen e.d. conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van InstaVer. Na ontvangst van een melding zal InstaVer naar beste vermogen de gebreken, storingen e.d. verhelpen.
 2. Indien partijen voor de onderhoudswerkzaamheden een periodieke vergoeding overeenkomen, vindt herstel kosteloos plaats. InstaVer mag de kosten van de (herstel)werkzaamheden wel afzonderlijk in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan InstaVer toe te rekenen oorzaken of indien de zaken, website(s) en/of de resultaten van de verrichte werkzaamheden door anderen dan InstaVer zijn gewijzigd/onderhouden.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zijn de volgende werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende kosten) niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;

herstel van eventuele verloren gegane gegevens.

17: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan InstaVer. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken en klachten over de ontwikkelde software meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan InstaVer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na (op)levering.
 3. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan InstaVer. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Klachten over verrichte werkzaamheden/geleverde diensten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door InstaVer gestelde (garantie)termijn na (op)levering - schriftelijk aan InstaVer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden/diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht/geleverd.
 5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij stelt InstaVer in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of InstaVer de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 9. Retourzending vindt plaats op een door InstaVer te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over de software of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/ verleende diensten, indien de wederpartij na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de software of dit resultaat en/of de software/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

18: Garanties

 1. InstaVer voert de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en dienstverlening naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. InstaVer staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en bij de te leveren zaken/diensten baseert InstaVer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier (over de eigenschappen hiervan) verstrekt. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. InstaVer informeert de wederpartij hierover.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 6. InstaVer garandeert niet - en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken/gebruikt noch dat de zaken/het resultaat van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via/kan draaien op het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij InstaVer dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt InstaVer - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van InstaVer. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

19: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door InstaVer gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt InstaVer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. InstaVer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien InstaVer aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door InstaVer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door InstaVer gesloten verzekering valt.
 6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij InstaVer hiervoor aanspreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. InstaVer is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik van de zaken/de website/het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten of gebruik van de zaken/website of dit resultaat in strijd met de door of namens InstaVer verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door of namens de wederpartij;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan InstaVer verstrekte of voorgeschreven informatie;
  4. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat InstaVer adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van InstaVer.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart InstaVer voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van InstaVer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal InstaVer de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

20: Betaling

 1. InstaVer mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan InstaVer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag InstaVer bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. InstaVer geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag InstaVer de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag InstaVer de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft InstaVer eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt InstaVer eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van InstaVer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op InstaVer heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt InstaVer de wederpartij schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag InstaVer zijn dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. InstaVer informeert de wederpartij tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Alle schade die InstaVer hierdoor lijdt, evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij.

21: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van InstaVer totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert InstaVer direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van InstaVer.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft InstaVer op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of InstaVer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen InstaVer en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van InstaVer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

22: Algemene bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft InstaVer de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de geleverde zaken/diensten en (het resultaat van) de verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake de bij de ontwikkeling van software geleverde databases en broncodes.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is - zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst - uitdrukkelijk en uitsluitend aan InstaVer voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. De wederpartij mag de door InstaVer geleverde of vervaardigde:
  1. de door InstaVer geleverde of vervaardigde zaken en software te gebruiken buiten de context van de overeenkomst;
  2. deze zaken en software aan derden te verstrekken;
  3. derden hierin inzage te geven;
  4. deze software en zaken te vermenigvuldigen;
  5. de door InstaVer geleverde of vervaardigde software en zaken na te maken, te wijzigen, te reproduceren d.

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InstaVer.

 1. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan InstaVer verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die InstaVer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.
 2. InstaVer garandeert dat de door haar geleverde documenten en software als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat deze documenten en/of software toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt InstaVer deze - na overleg met de wederpartij - door documenten/software die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft hij hiervoor een licentierecht of neemt zij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. De wederpartij heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij InstaVer op een zodanig tijdstip inlicht over de (vermeende) aanspraken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat InstaVer haar rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. InstaVer vrijwaart de wederpartij dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan InstaVer overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.

InstaVer mag technische maatregelen nemen ter bescherming van haar rechten.

23: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. InstaVer mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 1. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

24: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of InstaVer, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van InstaVer wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van InstaVer, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van InstaVer zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van InstaVer en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals ziekte of overlijden van de beoogde opleider waarbij InstaVer in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens InstaVer tot aan dat moment nakomen.

25: Annulering, opschorting

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de opdracht of overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag InstaVer van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van InstaVer en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag InstaVer de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 4. De wederpartij vrijwaart InstaVer voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. InstaVer mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 6. Bij opschorting van de opdracht/overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag InstaVer deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door InstaVer zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 7. Kosten die voor InstaVer voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag InstaVer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

26: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van InstaVer, maar InstaVer behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van InstaVer, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan InstaVer.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag InstaVer er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »